Ghaqda Sajjieda Delittanti Birzebbuga

L-iskop ta’ din l-ghaqda huwa:

a) Li jikber l-interess fil-qasam tas-sajjieda dilettanti.

b) Li l-interess tas-sajjieda dilettanti tax-xlief u tas-sunnara jigu mharsa.

c) Li jinghata taghrif regolari fuq l-ghaqda.

d) Li tohloq fondi biex jintlahaq dan il-ghan.

e) Li ssir hidma biex tinghata l-protezzjoni mehtiega lill-ambjent naturali tas-sajd fil-bajjiet ta’ San Gorg u B’Bugia, kif ukoll jitjiebu u jizdiedu il-facilitajiet mehtiega ghall-opri tas-sajd gewwa l-istess bajjiet.

f) It-twemmin tal-ghaqda huwa li fil-qadi tal-missjoni taghha, l-ghaqda tkun dejjem denja ta’ dak is-sens civiku li tistenna mill-membri taghha.

Organisation Details

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

Dar is-Sajjieda Birzebbuga Rd

Town / City

Birzebbuga

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Jesmond Gatt

Designation

Secretary

Admin email

info@birzebbugasajd.org

Public email

info@birzebbugasajd.org

Website

www.birzebbugasajd.org

Directory

Public listing

yes

Board Details

No. of Board Members

9

Statute

Existing statute

Y