VACANCIES

Call Funding Support Officer: download HERE.
Job Description Funding Support Officer: download HERE.

Call Clerk: download HERE.
Job Description Clerk: download HERE.

Malta Council for the Voluntary Sector

POSITION OF FUNDING SUPPORT OFFICER

Jobsplus Permit Number 284/2023

The Malta Council for the Voluntary Sector invites applications for the position of Funding Support Officer on an indefinite contract.

Applicants should be able to communicate in the Maltese and English languages; and

(a) are in possession of a recognised qualification at MQF Level 6 or equivalent,
Or
(b) are in possession of a recognised qualification at MQF Level 5, or equivalent, plus
two (2) years relevant work experience.

Work experience refers to either full time/part time employment with a recognised voluntary organisation or recognised voluntary work/experience with a voluntary organisation. Qualifications in Counselling, Disability Studies, and Youth and Community Studies are preferred. Other areas of qualifications are also considered.

Applications, together with a curriculum vitae should be submitted to the Malta Council for the Voluntary Sector, by post to: Volunteer Centre, 181, Triq Melita, Valletta VLT 1129; or via email to (mcvs.miv@gov.mt), by not later than noon (Central European Time) of Thursday, 11th April, 2024. More information can the obtained from the website (https://maltacvs.org/vacancies/), or by telephone number +356 2248 1110, or by email to (mcvs.miv@gov.mt).

IL-KUNSILL MALTI GĦAS-SETTUR TAL-VOLONTARJAT

Pożizzjoni ta’ FUNDING SUPPORT OFFICER

Numru tal-Permess ta’ Jobsplus 284/2023

Il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat jilqa’ applikazzjonijiet għall-pożizzjoni ta’ Funding Support Officer fuq kuntratt indefinit.

L-applikanti għandhom ikunu kapaċi jikkomunikaw billingwa Maltija u bil-lingwa Ingliża, u li:


(a) għandhom kwalifika rikonoxxuta fil-Livell 6 tal-MQF jew ekwivalenti,

jew
(b) għandhom kwalifika rikonoxxuta fil-Livell 5 tal-MQF, jew ekwivalenti, flimkien ma’ sentejn (2) esperjenza ta’ xogħol rilevanti.

L-esperjenza tax-xogħol tirreferi jew għal impjieg fulltime/part-time ma’ organizzazzjoni volontarja rikonoxxuta jew xogħol/esperjenza volontarja rikonoxxuta ma’ organizzazzjoni volontarja.

Kwalifiki fil-Counselling, Studji tad-Diżabbiltà, u Studji taż-Żgħażagħ u tal-Komunità huma preferuti. Jiġu kkunsidrati wkoll oqsma oħra ta’ kwalifiki.


L-applikazzjonijiet, flimkien ma’ curriculum vitae għandhom jintbagħtu lill-Kunsill Malti għas-Settur tal Volontarjat, bil-posta lil: Volunteer Centre, 181, Triq Melita, Il-Belt Valletta VLT 1129; jew permezz
ta’ ittra elettronika lil (mcvs.miv@gov.mt), sa mhux aktar tard minn nofsinhar (Ħin Ċentrali Ewropew) tal-Ħamis, 11 ta’ April, 2024.
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb mis-sit elettroniku (https://maltacvs.org/vacancies/), jew billi ċċempel lill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat bin-numru tat-telefown +356 22481110, jew
permezz ta’ ittra elettronika lil (mcvs.miv@gov.mt)

Malta Council for the Voluntary Sector

POSITION OF CLERK

Jobsplus Permit Number 837/2023

The Malta Council for the Voluntary Sector invites applications for the position of Clerk on an indefinite contract.

Applicants should be able to communicate in the Maltese and English languages; and

(a) are in possession of a recognised qualification at MQF Level 5, or equivalent, plus one (1) year relevant work experience;

Or

(b) are in possession of a recognised qualification at MQF Level 4 or equivalent, plus three (3) years relevant work experience;

Applications, together with a curriculum vitae should be submitted to the Malta Council for the Voluntary Sector, by post to: Volunteer Centre, 181, Triq Melita, Valletta VLT 1129; or via email to (mcvs.miv@gov.mt), by not later than noon (Central European Time) of Thursday 11th April, 2024. More information can the obtained from the website (https://maltacvs.org/vacancies/), or by telephone number +356 2248 1110, or by email to (mcvs.miv@gov.mt).

IL-KUNSILL MALTI GĦAS-SETTUR TAL-VOLONTARJAT

Pożizzjoni ta’ SKRIVAN

Numru tal-Permess ta’ Jobsplus 837/2023

Il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat jistieden applikazzjonijiet għall-pożizzjoni ta’ Skrivan fuq kuntratt indefinit.

L-applikanti għandhom ikunu kapaċi jikkomunikaw billingwa Maltija u bil-lingwa Ingliża; u

(a) ikollhom kwalifika rikonoxxuta f’Livell 5 tal-MQF, jew ekwivalenti, flimkien ma’ sena (1) esperjenza ta’ xogħol rilevanti;

Jew

(b) ikollhom kwalifika rikonoxxuta f’Livell 4 tal-MQF jew ekwivalenti, flimkien ma’ tliet (3) snin esperjenza ta’ xogħol rilevanti;

L-applikazzjonijiet, flimkien ma’ curriculum vitae għandhom jintbagħtu lill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat, bil-posta lil: Volunteer Centre, 181, Triq Melita, Il-Belt Valletta VLT 1129; jew permezz ta’ ittra elettronika lil (mcvs.miv@gov.mt), sa mhux aktar tard minn nofsinhar (Ħin Ċentrali Ewropew) tal-Ħamis, 11 ta’ April, 2024. Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb mis-sit elettroniku (https://maltacvs.org/vacancies/), jew permezz tat-telephone +356 2248 1110, jew permezz ta’ ittra elettronika lil (mcvs.miv@gov.mt).