Ghaxaq Football Club Youth Nursery

L-iskopijiet ewlenija tal-għaqda huma dawn: 

 

a) Li jinkoraġġixxi kull xorta ta‟ sport u b‟mod speċjali l-futbol. 

b) It-tmexxija tat-tim jew timijiet biex jieħdu sehem fil-kompetizzjonijiet miżmuma millYouth Football Association.

 c) It-tmexxija u l-amministrazzjoni tal-ghaqda fil-post biswit il-Ground fi Triq it-Telleritu, Hal Ghaxaq, jew fi kwalunkwe post ieħor.

 d) F‟każ ta‟ bdil fil-premises tal-klabb, dan irid jiġi deċiż f‟Laqgħa tal-Kumitat msejħa apposta u bl-approvazzjoni tal-Kumitat Centrali tal-parent club, Ghaxaq FC. 

e) Li jnissel sens ta‟ ghaqda fost l-imsiehba u r-residenti ta‟ Hal Ghaxaq.

 f) Li jobdi, josserva u jippromovi l-Ligijiet tal-Football stabbiliti mill-FIFA. 

g) Li jobdi u kull hin josserva l-obligazzjonijet li jkunu mitluba mill-UEFA.

 h) Li jkun immexxi fuq id-dixxiplina, serjeta` u mhabba lejn il-lokal.

 i) Li jiddisassocja ruhu minn kull forma ta‟ diskriminazzjoni fuq bazi ta: politika, religjon, sess, kulur, razza jew residenza; kif inhu stipulat ukoll f‟sezzjoni 3 subartikolu(2) ta‟ lSports Act Kap. 455 tal-Ligijiet ta‟ Malta.

 j) Li jigi mgharraf bhala “Member Club” stabbilit skond l-Artikli u l-Ligijiet kontenuti flistatut tal-„Malta Youth Football Association‟. 

k) Li jirraprezenta lill-Ghaxaq FC u ghaldaqstant lill-lokalita ta‟ Hal Ghaxaq, fil-Youth Football Association

 l) Li ma taghmilx gwadann finanzjarju u li ghal dan il-ghan l-ghaqda hija non-profit making organization.

 

Organisation Details

VO No.

VO/0669

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

c/o 79, Dellija, Dun Guzepp Demicoli Street

Town / City

Għaxaq

Postcode

GXQ 2251

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Francois Galea

Designation

Secretary

Mobile

79309045

Admin email

ghaxaqfcyn@gmail.com

Website

n/a

Directory

Public listing

yes

Board Details

Statute